שבוע מיוחד לקיים מצות שילוח הקן,דבר תורה לפרשת כי תצא - מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על הבנים שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים" (דברים כב, ו).

הנה עומדים אנו סמוך לראש השנה, וימים אלו כל רגע בהם הוא תיקון שלם לנשמה, ובודאי צריכים לנצל כל מצוה ומצוה הבאה לידינו ולהבינה ולקיימה בשלמות.

וידועים דברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הגלגולים (הקדמה יא) שצריך לקיים כל מצוה במחשבה דיבור ומעשה, ומבאר שם כי קיום המצוה במחשבה הוא לצפות במחשבה מתי תבוא לידי ואקימנה, ולהתבונן דבר מתוך דבר בטעמי המצוות כפי אשר חלק לו השי"ת בבינה.

ולכן נראה להתבונן ולבאר עניין שילוח הקן, שהיא מצוה מהמצוות הגדולות והחשובות לקרב הגאולה השלימה.

מובא במדרש (דברים רבה ו, ז) מהו "שלח תשלח את האם" אם קיימת מצוה זו, אתה ממהר לבוא מלך המשיח שכתוב בו שילוח, מניין שנאמר (ישעיה לב, כ) "משלחי רגל השור והחמור". אמר רבי תנחומא אם קיימת המצוה הזאת, אתה ממהר את אליהו הנביא ז"ל שיבוא שכתוב בו שילוח שנאמר (מלאכי ג, כג) "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא" והוא יבוא וינחם אתכם, מניין שנאמר (שם) "והשיב לב אבות על בנים" ע"כ.

****
הנה הגאולות הגדולות של עם ישראל היו על ידי שליחים ששמם מתחיל באותיות "א‏ מ", "א"הרון "מ"שה גאולת מצרים, "מ"רדכי "א"סתר גאולת בני ישראל, וכן לגאולה העתידה "א"ליהו "מ"שיח. וזה "שלח תשלח את ה"אם" "א"ליהו "מ"שיח, שבזכות שילוח הקן הקב"ה ישלח לנו את הא"ם אליהו ומשיח במהרה.

***
וידוע מה שמובא בתיקוני הזוהר (תקון ו, כג) כי בשעה שמקיימים ישראל מצוה זו ושולחים את האם מעל הבנים, פורחת האם ממקום למקום ומצטערת ובוכה, וכן האפרוחים הקטנים צועקים ובוכים על האם שהתרחקה מהם.

והנה על ידי זה מתעוררים רחמי הקב"ה על השכינה הקדושה, אם הבנים שגם היא נשתלחה בגלות מאז שחרב בית המקדש, ובאותה שעה צועק הקב"ה ואומר למעני למעני אעשה ואעשה למען שמי, ובזה מתעוררים רחמים על השכינה ועל בניו בגלות. א"כ מובא שבזכות מצוה זאת מצות שילוח הקן מחישים את הגאולה.

**
ונראה לבאר דברי הזוהר הקדוש (פרשת שמות ז) כי קן ציפור הוא ההיכל של מלך המשיח שהוא נמצא בו, וכאשר יגיע הזמן לגאול את ישראל יצא משיח משם (תרגום דברי הזוהר), באותו זמן יתעורר מלך המשיח לצאת מתוך גן העדן מאותו מקום שנקרא קן צפור, ויתעורר ויתגלה בארץ הגליל ע"כ

***
ורבנו הבעל שם טוב זצוק"ל (ראש השנה, וכיפור אות ז)
היה אומר בימים נוראים, כתיב "כי יקרא קן ציפור" וכו' "שלח תשלח את האם" וגו' ופירשו בתיקונים (תיקון ו כז) כדי לעורר רחמים על ישראל. דיימא קודשא בריך הוא, כל עוף מעורר רחמים על העופות שלו ואין מי שיעורר רחמים על בניו, ובאותה שעה הקב"ה אומר (ישעיה מח, יא) "למעני למעני אעשה" אנא רבונא דעלמא, אימת תפתח היכל קן צפור ויצא משם משיח מלובשי נוקמא, אימתי ירוחם משיח כמו שכתוב במדרש כונן שהוא ביסורים גדולים בשלשלאן דפרזלא, ומלכי בית דוד ונביאי ישראל מנחמים אותו שיצא לחירות ושלשלאות דפרזלא שעליו מתנתקות. אימתי (תהילים קיג, ז) "מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון" ועריכת נר לבן ישי משיחך, אימתי יעמוד מיכאל על ההר ויקרא ובא לציון גואל ע"כ.

**
וכן מצאנו בגמרא (פסחים נו) ביקש יעקב לגלות לבניו את קץ הימים, "קץ" נוטריקון "קן" ציפור שעתיד מלך המשיח להתגלות משם.

וכן רמז נוסף (איוב כח, ג) "קץ שם לחושך" ודרשו במדרש (ב"ר פט א) קץ שם לחושך, זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה. ומאי טעם קץ שם לחושך, שכל זמן שיצר הרע בעולם אופל וצלמות בעולם דכתיב (איוב שם) "אבן אופל וצלמות" נעקר יצר הרע מן העולם, אין אופל וצלמות בעולם.

***
ובכדי שנבין הדברים בברור, הנה יש היכל סגור הנקרא קן ציפור והמשיח סגור בקן זה, ובזמן הגאולה השלימה יצא מקן זה (כך מובא מדברי הזוהר הקדוש).

***
והנה קשה הגמרא (סנהדרין צב) אומרת, רבי יהושע בן לוי שאל את אליהו אימתי יבוא משיח, אמר לו אליהו לך שאל את משיח עצמו, ונתן לו סימן שהוא יושב בשער העיר בין העניים וסובל מכל מיני מחלות. וכן משמע ממה שמצאנו בירושלמי (ברכות פ"ב, ה"ד) ובמדרש (איכה רבה א, נא) כי משיח בן דוד נולד בט' באב, אם כן איך אפשר לומר שהוא סגור בהיכל קן ציפור.

****
ורבנו חיים ויטאל זצוק"ל (בספר ארבע מאות שקל כסף) ‏תמה תמיהה גדולה והפלא ופלא, אם נאמר שאז יהיה שינוי בזה שהמשיח לא יהיה נולד מאיש ואישה אלא שביום ההוא יצא מגן עדן, והנה מצינו מה שכתוב (תהילים ב, ז) "אני היום ילידתיך", ונראה לפי עניות דעתי חיים, כי מלך המשיח יהיה ודאי אדם צדיק שנולד מאיש ואשה, אלא שביום ההוא יגדל צדקותו עד קץ הימים ויזכה במעשיו לנפש רוח נשמה חיה יחידה.

ואז ביום ההוא בזמן הקץ תבוא נשמה של נשמה שלו הנתונה בגן עדן ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל והוא על דרך משה רבנו ע"ה כי היה ילוד אשה, והגדיל מעט מעט עד שהשלים חלק נשמתו ואז זכה להיות גואל, ובזה יתקיים מקרא "אני היום ילידתיך" דקאי על חלק הנשמה לנשמה שתיולד אז ותצא מגן עדן ביום ההוא, מוכרח ופשוט לכל מביני דעת ויודעי חן. וזהו שאמר דאתער בארעא דגליל כאילו היא מתחילה ישן, וכאשר תבוא לו הנשמה של הנשמה, יתער ויתוסף כח נבואה ויתער משנתיה. והבן זה היטב, והדברים עתיקים בלאו כל מוחא ומוחא סביל דא עכ"ל.

***
הנה דוד המלך יסד בתהילים ק"ן מזמורי תהילים, ומובא ברבנו פנחס מקוריץ זצוק"ל כי דוד המלך כתב ק"ן מזמורי תהילים כנגד ק"ן ציפור, ודוד מסיים את התהילים "בכל הנשמה תהלל יה הללויה" וידועים דברי ה"בני יששכר" בספר רגל ישרה (מערכת כ, אות לה) שיש לו קבלה כי שם "כה"ת" מסוגל לפקידת עקרות, ונרמז בפסוק (בראשית טז, יא) "הנ"ך" הר"ה" וילד"ת" סופי תיבות שם כה"ת, וכן כתב באגרא דכלה (פרשת בראשית דה. ואיבה אשית) ויש לומר עוד כי שם זה רומז בפסוק (ישעיה כו, יז) "כמו הרה תקריב ללדת" "כ"מו "ה"רה "ת"קריב" ראשי תיבות כה"ת, וזה סיום התהילים "כ"ל "ה"נשמה "ת"הלל" דסגולת שילוח הקן לזרע של קיימא, ועל ידי זה יקויים אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף.

‏***
ישתדלו אחי ורעי להקפיד בשבוע מיוחד זה לקיים מצות שילוח הקן, ובזכות מצוה קדושה ומיוחדת זאת, מעוררים נשמת משיח הנמצאת בגן עדן סגורה במקום שנקרא קן ציפור, וזוכים לקרב הגאולה השלמה. וזוכים לאריכות ימים וזרע של קיימא, ובשעת מצוה זו יעתירו בעדי בדבר ישועה ורחמים. ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות בקרוב ממש.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]  
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה